Management Bodies


1. SUPERVISORY BOARD:

 -  Evgenyi V.Astashev; 

 -  Vitalyi M. Denisenko; 

 -  Aleksandr S. Vizir;

 -  Igor A. Malyy;

 -  Viacheslav V. Chornyy.


2. AUDITING COMMITTEE:

 - State Property Fund of Ukraine; 

 - Oleksiy I.Chugunov;

 - Svitlana I.Stepanchuk.


3. EXECUTIVE BOARD:

- Oleg M. Kozemko - Acting Chief Executive;

- Yaroslav A. Gromko - Member of the Board of Directors (director);

- Andrii P. Bashlaev - Member of the Board of Directors (director); 

- Iaroslava V. Pomyluiko - Member of the Board of Directors (director); 

- Dmitro O. Loza - Member of the Board of Directors (director);

- Vladislav G. Sagir - Member of the Board of Directors (director);

- Yuriy К. Tarakanov - Member of the Board of Directors (director);

- Irina O. Zavalnyuk - Member of the Board of Directors - Chief Accountant (director).