Management Bodies


1. SUPERVISORY BOARD:

 -  Evgenyi V.Astashev; 

 -  Aleksandr M. Baranyuk; 

 -  Aleksandr S. Vizir;

 -  Nikolayi A. Stegniy;

 -  Viacheslav V. Chornyy.


2. EXECUTIVE BOARD:

- Oleg M. Kozemko - Acting Chief Executive;

- Yaroslav A. Gromko - Member of the Board of Directors (director);

- Andrii P. Bashlaev - Member of the Board of Directors (director); 

- Iaroslava V. Pomyluiko - Member of the Board of Directors (director); 

- Dmitro O. Loza - Member of the Board of Directors (director);

- Vladislav G. Sagir - Member of the Board of Directors (director);

- Yuriy К. Tarakanov - Member of the Board of Directors (director);

- Irina O. Zavalnyuk - Member of the Board of Directors - Chief Accountant (director).